Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 180/08 Wprowadzenia Systemu Jednolitej Identyfikacji Wizualnej Marki

Data podpisania: 2008/04/28

Data wejścia w życie: 2008/04/28


Zarządzenie Nr 180/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Jednolitej Identyfikacji Wizualnej Marki

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 (Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, z 2003 r. Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717,       Nr 162 poz 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,      Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), oraz § 7 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., zarządzenie     Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam co następuje:


   § 1.
Wprowadza się System Jednolitej Identyfikacji Wizualnej Marki dla Miasta Szczecin.

   § 2. Na System Jednolitej Identyfikacji Wizualnej składają się wzory i opisy, umożliwiające utrzymanie spójnego sposobu posługiwania się marką Szczecin. 

   § 3.1. Biuro Promocji i Informacji przekaże do dnia 30 kwietnia 2008 r. wszystkim jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta wersję elektroniczną obowiązujących wzorów. 
   2. Akceptacji dyrektora Biura Promocji i Informacji wymagają:
1) wszelkie realizacje graficzne przeznaczone do komunikacji zewnętrznej nie ujęte w przekazanych wzorach, 
2) wszystkie realizacje graficzne będące elementami działań promocyjnych (np. reklamy prasowe, reklamy outdoor, reklamy audiowizualne, plansze sponsorskie).

   § 4.1. Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta zobowiązane są do sukcesywnego wdrażania zasady Systemu Jednolitej Identyfikacji Wizualnej Marki.
   2. Proces wdrażania podlega monitorowaniu w cyklach kwartalnych.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Promocji i Informacji.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Promocji i Informacji, wytworzono: 2008/09/25, odpowiedzialny/a: Krzystof Adamski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/03/02 11:05:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/03/02 11:05:44 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/09/25 13:39:32 nowa pozycja