Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 614/07 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data podpisania: 2007/12/03

Data wejścia w życie: 2007/12/03


ZARZĄDZENIE NR 614 /07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 grudnia 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 27 Uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 58, poz. 1047, Nr 101, poz. 1710, z 2004r. Nr 5, poz. 78, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, z 2006r. Nr 14, poz. 266, Nr 87, poz.1591, Nr 108, poz. 2081, Nr 97, poz. 1838, z 2007r. Nr 70, poz. 1118 ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 101, poz. 1710, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 5, poz. 78, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 ) oraz art. 99 ustawy z dnia 20 września 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 487/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Za każdorazowe posiedzenie członkowie Komisji otrzymują zwrot poniesionych wydatków w kwocie odpowiadającej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami ). Liczba płatnych posiedzeń w danym miesiącu nie może przekroczyć sześciu.”

2) w § 1 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

“31. Członkom Komisji w składzie ustalonym zarządzeniem Nr 130/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
i zarządzeniem Nr 81/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, za posiedzenia odbyte od 19 września 2007r. do 24 października 2007r. przysługuje zwrot poniesionych wydatków w kwocie określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego pn. “ Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/12/06, odpowiedzialny/a: prezydent miasta, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2007/12/06 12:06:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2007/12/06 12:06:28 nowa pozycja