Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 580/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

Data podpisania: 2007/11/15

Data wejścia w życie: 2007/11/15


ZARZĄDZENIE NR 580/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 668/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta § 3 otrzymuje brzmienie :
„§ 3. 1. Projekty uchwał Rady Miasta przygotowywane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin podlegają uzgodnieniu i parafowaniu przez :
1) radców prawnych tychże jednostek, a w przypadku braku obsługi prawnej jednostki – przez radców prawnych zapewniających obsługę wydziału lub biura sprawującego nadzór nad działalnością jednostki,
2) dyrektorów wydziałów lub kierowników biur Urzędu Miasta sprawujących nadzór nad działalnością jednostek.
2. Dyrektorzy wydziałów lub kierownicy biur Urzędu Miasta sprawujący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin przekazują projekt Prezydentowi Miasta po uprzednim uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz uzyskaniu akceptacji Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza lub Skarbnika Miasta zgodnie z podziałem zadań i kompetencji ustalonym przez Prezydenta Miasta”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 668/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Alicja Stańkowska, dnia: 2007/11/15 12:53:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Stańkowska 2007/11/15 12:53:25 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/11/15 12:51:43 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/11/15 12:49:08 nowa pozycja