Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 153/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/03/30

Data wejścia w życie: 2007/04/25


    ZARZĄDZENIE NR 153/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 marca 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                                                                                                    57 500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadań w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę                                                                                                2 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
    


                                                                                                                                                                                   Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                       Piotr Krzystek

        
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/04/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/05/09 12:48:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/05/09 12:48:20 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/25 13:58:04 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/25 13:55:50 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/25 13:54:20 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/25 13:53:44 nowa pozycja