Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 527/07 w sprawie szkolenia elearningowego pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/10/16

Data wejścia w życie: 2007/10/16


ZARZĄDZENIE NR 527/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 października 2007 r.

w sprawie szkolenia elearningowego pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Pracy stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 505/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 187/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2005r., Zarządzenie Nr 626/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2005 r., Zarządzenie Nr 550/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2006 r., Zarządzenie Nr 633/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2006 r.) zarządzam, co następuje: 


§ 1. 1. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych wprowadza się obowiązkowe szkolenie elearningowe dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Szczecin, zwanych dalej uczestnikami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach: prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i umów zleceń.

§ 2. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników Urzędu Miasta określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 527/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 października 2007 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA ELEARNINGOWEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA SZCZECIN

§ 1. Szkolenie e-learningowe odbywa się na stanowisku komputerowym pracownika Urzędu Miasta.
§ 2. Każdy uczestnik szkolenia posiada dostęp do platformy edukacyjnej poprzez przeglądarkę internetową.
§ 3. Szkolenie e-learningowe odbywa się wyłącznie w godzinach pracy Urzędu tj. :
1). w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00,
2). w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30.
§ 4. Zalogowanie uczestnika do platformy e-learningowej następuje poprzez :
1). wpisanie w oknie przeglądarki internetowej adresu platformy e-learningowej,
2). wpisanie loginu i hasła nadanego przez administratora.
§ 5. Po skutecznym przejściu procesu weryfikacji uczestnik szkolenia posiada dostęp do:
1). materiałów edukacyjnych,
2). treści szkoleniowych pogrupowanych w moduły.
§ 6. O dacie udostępnienia e-learningowych materiałów szkoleniowych decyduje pracownik Urzędu, który podejmie taką decyzje na podstawie harmonogramu realizacji szkoleń oraz po zakończeniu procesu przygotowania materiałów szkoleniowych.
§ 7. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z jednym modułem tematycznym w terminie jednego tygodnia.
§ 8. Czas trwania szkolenia obliczany jest zgodnie z algorytmem : „liczba modułów szkoleniowych x 1 tydzień + 2 tygodnie”.
§ 9. Każdy moduł tematyczny zostaje zakończony testem, którego zaliczenie będzie warunkiem przejścia do kolejnego modułu. Test ma charakter jednokrotnego wyboru.
§ 10. Warunkiem zdania testu jest osiągnięcie 60% pozytywnych odpowiedzi. Wynik testu będzie automatycznie pokazywał się po zaznaczeniu ostatniej odpowiedzi i wciśnięciu przycisku „Sprawdź”.
§ 11. Uczestnik szkolenia ma możliwość wielokrotnego rozwiązywania testu.
§ 12. Termin zakończenia szkolenia oznacza zdanie testu sprawdzającego z ostatniego modułu.
§ 13. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje świadectwo uczestnictwa
w szkoleniu, wystawione przez Szczeciński Park Naukowo –Technologiczny, które zostanie dołączone do akt osobowych.


Załączniki:

udostępnił: nowa pozycja, wytworzono: 2007/10/22, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 11:08:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 11:08:56 modyfikacja wartości
Klaudia Zylber 2007/10/22 10:23:06 nowa pozycja