Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 663/07 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/12/31

Data wejścia w życie: 2007/12/31


ZARZĄDZENIE NR 663/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2007 r.


zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie § 52 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. W szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 393/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

„4. W zakresie koordynowania działań Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych :
1) przyjmowanie wniosków do opracowań planistycznych i przekazywanie ich do Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
2) przyjmowanie protestów, zarzutów i uwag wniesionych do projektu planu, kierowanie ich do Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
3) prowadzenie nadzoru nad sposobem i terminami wykonywania opracowań planistycznych.”,

2) po § 23 dodaje się § 231 w brzmieniu :

„§ 231. Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy :
1. W zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu :
1) przyjmowanie wniosków dyrektorów komórek merytorycznych o przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
2) przedkładanie do Wydziału Organizacyjnego projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień wyłączonych z ustawy,
3) kompletowanie dokumentacji postępowania z każdego etapu procedury udzielenia zamówienia publicznego, a po zakończeniu postępowania przechowywanie w/w dokumentacji oraz ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność a następnie przekazywanie do archiwum Urzędu Miasta Szczecin,
4) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej.

2. W zakresie koordynowania opracowywanych przez wydziały i biura planów zamówień publicznych oraz prowadzenia sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych :
1) przekazywanie zgodnie z wymogami ustawy wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach po jego zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę upoważnioną,
2) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach Urzędu Miasta Szczecin do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu w postępowaniach odwoławczych.

4. W zakresie opiniowania dokumentacji składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w zakresie jaki wynika z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta kierownikom tych jednostek :
1) sprawdzanie pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zapytania o cenę,
2) doradztwo w sprawach zamówień publicznych, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.”,
3) skreśla się § 26,
4) § 29 otrzymuje brzmienie :

„§ 29. Do zadań Biura ds. Morskich należy :

1. W zakresie organizacji imprez o charakterze morskim :
1) organizacja części morskiej Dni Morza w Szczecinie i Zlotu Oldtimerów,
2) przygotowanie zlotu parowców i hydroplanów w Szczecinie,
3) przygotowanie i realizacja programu „Przyjazny Port”.

2. W zakresie prowadzenia działań zmierzających do organizacji regat The Tall Ship´ Races 2013 w Szczecinie oraz współpracy z organizacjami morskimi i żeglarskimi :
1) przygotowanie oferty Miasta Szczecin na organizację regat The Tall Ships’ Races 2013,
2) zaproszenie jachtów i żaglowców do udziału w imprezie w Szczecinie w roku 2013,
3) opracowanie programu regat w roku 2013,
4) współdziałanie z organizacjami morskimi i żeglarskimi w zakresie organizacji imprez żeglarskich o znaczeniu lokalnym i międzynarodowym.

3. Współudział w realizacji programu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - monitorowanie postępu prac w ramach programu.


4. W zakresie przygotowania i realizacji programu Międzynarodowe Centrum Edukacji Morskiej :
1) opracowanie programu szkolenia trenerów,
2) opracowanie wieloletniego programu szkolenia dzieci i młodzieży,
3) przygotowanie aplikacji do pozyskania środków pozabudżetowych na sfinansowanie programu,
4) współpraca z mediami w ramach projektu edukacji morskiej dzieci i młodzieży.

5. W zakresie prowadzenia spraw związanych z przedsięwzięciem „Żaglowiec dla Szczecina” :
1) współpraca z Akademią Morską i Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego przy zakupie lub budowie żaglowca,
2) wykonanie niezbędnych analiz związanych z zakupem lub budową żaglowca
3) opracowanie sposobu finansowania zakupu lub budowy żaglowca,
4) opracowanie zasad eksploatacji żaglowca.

6. W zakresie koordynowania spraw związanych z nabrzeżami :
1) współpraca z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania zasad pozyskania nabrzeży zlokalizowanych na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w Szczecinie,
2) przygotowanie podejść do nabrzeży do organizacji imprez o charakterze morskim z udziałem żaglowców.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 393/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/12/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2008/01/03 13:57:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2008/01/03 13:57:04 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2008/01/03 13:26:00 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2008/01/03 13:24:58 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2008/01/03 13:23:20 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2008/01/03 13:21:47 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2008/01/03 13:20:13 nowa pozycja