Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 130/07 zmieniające zarządzenie w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy

Data podpisania: 2007/03/14

Data wejścia w życie: 2007/03/14


ZARZĄDZENIE NR 130 / 07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337), zarządzam co następuje:


§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 35/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, wprowadza się ust.3 w brzmieniu:
„3. Postanowienia w sprawie opłat zawarte w §11 pkt 3,4,5 Zarządzenia Nr 646 /05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (ze zm.), pozostają bez zmian.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/03/15, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/03/15 13:22:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/03/15 13:22:29 nowa pozycja