Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 573/07 w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/11/06

Data wejścia w życie: 2007/11/06


ZARZĄDZENIE NR 573/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 listopada 2007 r.


w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu :

1) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
2) Wydział Organizacyjny,
3) Urząd Stanu Cywilnego,
4) Wydział Oświaty,
5) Wydział Kultury,
6) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
7) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
8) Biuro Geodety Miasta,
9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
10) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
11) Wydział Księgowości,
12) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
13) Wydział Obsługi Urzędu,
14) Wydział Sportu i Turystyki,
15) Biuro Budżetu,
16) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,
17) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
18) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 2. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 powierza się radcom prawnym :

1) Małgorzata Braun :
a) Wydział Księgowości,
b) Biuro Budżetu,
c) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

2) Katarzyna Bartanowicz :
a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
b) Wydział Obsługi Urzędu,


3) Mariola Gadomska :
a) Wydział Oświaty,
b) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,

4) Wojciech Gołąb :
a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
b) Biuro Geodety Miasta,
c) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

5) Agnieszka Jarosz – Walas :
a) Wydział Kultury,
b) Wydział Księgowości,

6) Stanisław Kozłowski :
a) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

7) Agnieszka Matwiejczuk :
a) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

8) Małgorzata Michalak :
a) Wydział Organizacyjny,
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
c) Urząd Stanu Cywilnego,

9) Mirosława Tórz :
a) Wydział Sportu i Turystyki,
b) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Obsługa prawna Filii Urzędu Miasta Szczecin jest realizowana zgodnie z zakresem zadań oraz podziałem kompetencji pomiędzy Biurem Prawnym Urzędu a Kancelarią Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut – Odlanicki, spółka partnerska.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur, o których mowa w § 1 oraz Kierownikowi Biura Prawnego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 203/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie obsługi prawnej świadczonej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 263/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2006 r.) .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/11/06 14:05:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/11/06 14:05:49 nowa pozycja