Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 237/07 w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2007/ 2008

Data podpisania: 2007/05/02

Data wejścia w życie: 2007/05/02


ZARZĄDZENIE NR 237/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 maja 2007 r.

w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2007/2008

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), w związku z § 2 uchwały Nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :


    § 1.1 Określa się szczeciński standard organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 dla:
1) szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) szkoły podstawowej o charakterze szkoły „środowiskowej”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) sportowej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7) gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
8) gimnazjum o charakterze szkoły „środowiskowej”, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;
9) gimnazjum sportowego, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia;
10) gimnazjum mistrzostwa sportowego, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia;
11) gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
12) liceum ogólnokształcącego, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
13) liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia;
14) liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia;
15) liceum profilowanego, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia;
16) technikum, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia;
17) technikum uzupełniającego, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;
18) 2-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;
19) 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;
20) szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
21) szkoły policealnej na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia.
22) szkół specjalnych i placówek specjalnych, stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego zarządzenia,
23) przedszkoli publicznych, stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego zarządzenia.

    2. Określa się szczeciński standard organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 w zakresie przydziału godzin dodatkowych dla wszystkich typów szkół publicznych na terenie Miasta Szczecin, stanowiący załącznik nr 24 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Szczeciński standard organizacyjny dla szkół na rok szkolny 2007/2008, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ma zastosowanie przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008.

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/05/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/10/08 10:34:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/10/08 10:34:46 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/10/08 10:33:08 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2007/10/05 13:18:08 nowa pozycja