Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 361/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/06/28

Data wejścia w życie: 2007/06/28


ZARZĄDZENIE NR 361/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.


    Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                                  139 500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                             770 891 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej                                                             329 550 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                           Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                              Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/07/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/07/11 13:34:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 13:34:17 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 13:27:18 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 13:27:02 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 13:26:43 nowa pozycja