Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 550/07 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/10/25

Data wejścia w życie: 2007/10/25


ZARZĄDZENIE NR 550/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472, 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 2006 r. Nr 31, poz. 216), ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) oraz ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 78, poz. 717, Nr 126, poz. 1069, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz.1361, Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571, Nr 99, poz. 664) z a r z ą d z a m, co następuje :


   § 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.

   § 2. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Szczecin mogą podnosić kwalifikacje zawodowe na podstawie zgody wyrażonej przez pracodawcę lub bez zgody pracodawcy.
2. Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych są przedkładane do akceptacji Sekretarza Miasta.

   § 3. 1. Pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jeżeli pracownik :
1) przepracował co najmniej dwa lata w Urzędzie Miasta Szczecin i umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony,
2) uzyskał pozytywną ocenę swojej pracy zawodowej – co znalazło odzwierciedlenie w arkuszu oceny kwalifikacyjnej pracownika,
3) uzyskał akceptację dyrektora wydziału lub kierownika biura,
4) obrał kierunek nauki zgodny z merytorycznym zakresem zadań realizowanych przez wydział/biuro – preferowane będą głównie: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i rachunkowość.
2. W przypadku, gdy o zgodę na podniesienie kwalifikacji zawodowych występuje dyrektor wydziału lub kierownik biura – akceptacji udziela właściwy Zastępca Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta lub Skarbnik Miasta, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.


   § 4. 1. Pracownikowi, który uzyskał zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przysługuje prawo do urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z części dnia pracy na zasadach określonych w :
1) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami).
2. Propozycję dotyczącą wymiaru urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia bezpośredni przełożony pracownika.

   § 5. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach pracodawca może zrefundować część lub pokryć w całości koszty czesnego.

   § 6. 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem - który uzyskał zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz z pracownikiem, który uzyskał zgodę na refundację części lub całości kosztów czesnego - umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.
2. Pracownik, który w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie:
1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,
jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki.
3. Pracownik, który bez uzasadnionych przyczyn przerwie naukę, obowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w pełnej wysokości.

   § 7. 1. Pracownikowi podejmującemu naukę bez zgody pracodawcy może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze uzgodnionym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.
2. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego lub zwolnienia z części dnia pracy składa się do Sekretarza Miasta, po uprzednim uzyskaniu aprobaty dyrektora wydziału lub kierownika biura.
3. W przypadku dyrektorów wydziałów lub kierowników biur wniosek, o którym mowa w ust. 2 wymaga uzyskania akceptacji właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.

   § 8. Traci moc Zarządzenie Nr 222/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

   § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/10/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/10/25 11:17:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/10/25 11:17:46 nowa pozycja