Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 578/07 zmieniające Uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych

Data podpisania: 2007/11/12

Data wejścia w życie: 2007/11/12


ZARZĄDZENIE Nr 578/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12.11.2007 r.

zmieniające Uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych. 


        Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych (z późniejszymi zmianami)
§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 1. Stawki niniejszej uchwały będą traktowane jako wyjściowe w negocjacjach
i minimalne w przetargach.
2. Za grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu niż wymienione w § 2,3,4, opłata za 1 m2 gruntu będzie uzgadniana między stronami.
3. Stawki opłat, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszej Uchwały, ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, począwszy od roku 1996, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Podstawę ustalenia wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
4. Opłata za udostępnienie terenu :
1) pod inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym,
2) o dużej powierzchni do zagospodarowania na nietypowy, istotny dla funkcjonowania miasta cel,
3) związanego z realizacją celów publicznych,
ustalona jest w drodze negocjacji stron.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

       Z uwagi na konieczność udostępnienia terenów pod inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, o dużej powierzchni do zagospodarowania na nietypowy, istotny dla funkcjonowania miasta cel oraz związany z realizacją celów publicznych, uzasadnione jest aby opłata ustalona była w drodze negocjacji stron.
W związku z powyższym Wydział Gospodarki Nieruchomościami proponuje wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia
27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/02/08, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Sylwia Kalwaryjska, dnia: 2008/02/08 11:46:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Kalwaryjska 2008/02/08 11:46:58 nowa pozycja