Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 10/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe.

Data podpisania: 2007/01/08

Data wejścia w życie: 2007/01/08ZARZĄDZENIE Nr 10/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe. 

        Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 25 ust. 1 oraz art.23 ust.1 pkt 7a w związku z art.4 pkt 9b1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169. poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 647/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym poddania się przez przyszłego dzierżawcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania gruntu w terminie oznaczonym przez wydzierżawiającego”,
2) w § 7 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) niepełnosprawną z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnoprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnoprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym”,
3) dotychczasowy §11 rozpoczynający się od wyrazów „stawki opłat…” otrzymuje oznaczenie §12 oraz brzmienie:
„12.1. Stawki opłat, o których mowa w §11, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
2. W treści podpisywanych umów należy umieścić klauzulę, że znana jest przyszłemu dzierżawcy treść przepisów w sprawie zasad gospodarowania gruntami pod garaże tymczasowe.
3. W przypadku wyłaniania dzierżawcy terenu w trybie przetargowym stawki opłat, o których mowa w §11pkt 1, stanowią stawki wywoławcze do przetargu.
4. Z opłat, o których mowa w §11 zwolnione są osoby niepełnosprawne z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem ust.5. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Zwolnienie nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które weszły w prawa dzierżawy w drodze przetargu”,
4) dotychczasowe §12 - §14 otrzymują oznaczenie odpowiednio §13 - §15. 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 647/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe pozostają bez zmian. 

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/01/10, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/10 10:24:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:24:43 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:20:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:19:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:19:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:09:02 modyfikacja wartości
MNiew 2007/01/10 09:52:06 modyfikacja wartości
MNiew 2007/01/10 09:43:24 nowa pozycja