Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 87/07 w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/02/28

Data wejścia w życie: 2007/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 87/07
Prezydenta Miasta Szczecin
Z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Szczecin ustanawia się nową Politykę Jakości Urzędu Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. W celu realizacji postanowień Polityki Jakości każdy wydział i biuro Urzędu Miasta ustanawia własne cele jakości, które są przedstawione do wiadomości wszystkim pracownikom właściwego wydziału/biura.

§ 3. W celu prezentacji założeń Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin pracownikom oraz interesantom Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta do:
1) Przekazania treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin do wiadomości podległym pracownikom
2) Umieszczenia treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń oraz w pomieszczeniach pracowników Urzędu Miasta
3) Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Informatyki do umieszczenia treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin na stronach internetowych Urzędu Miasta.

§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 85/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2007/03/12, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/03/12 10:33:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/03/12 10:33:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/03/12 10:23:44 nowa pozycja