Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 133/07 w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu przyległych nieruchomości gruntowych

Data podpisania: 2007/03/20

Data wejścia w życie: 2007/04/05


ZARZĄDZENIE NR 133/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu przyległych nieruchomości gruntowych

    Na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 68 ust.1 pkt 8 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 , poz. 1459, Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz.1600), art. 4 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, (zm. Uchwała Nr XLII/532/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1998 r., Uchwała Nr X/397/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 1999 r., Uchwała Nr XV/465/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r., Uchwała Nr XIX/580/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r., Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r., Uchwała Nr XX/355/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r., Uchwała Nr XXXIII/632/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005 r., Uchwała Nr XXXVII/696/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005, Uchwała Nr L/955/06 Rady Miasta Szczecin z dnia
6 lutego 2006 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zbycie przyległych nieruchomości gruntowych, o których mowa w art. 209 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, ze zm.) następuje w formie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste
z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu.

§ 2.1. Przy realizacji roszczeń, o których mowa w § 1 udziela się bonifikat:
1) w wysokości do 99% od ceny sprzedaży – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali mieszkalnych,
2) w wysokości do 95% od ceny sprzedaży – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali użytkowych,
3) w wysokości do 99 % od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz do 50 % od opłat rocznych – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali mieszkalnych,
4) w wysokości do 95 % od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz do 25 % od opłat rocznych – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali użytkowych.
2. Wysokość stawek procentowych pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przyległej nieruchomości gruntowej, będąca podstawą naliczenia bonifikat ustalona będzie zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, ze zm.).
3. Bonifikata obowiązuje w stosunku do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2007 r.
4. Ostateczna wysokość bonifikaty, w granicach określonych w ust. 1, ustalana będzie każdorazowo dla poszczególnej nieruchomości, przy uwzględnieniu: kosztów związanych
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (kosztów podziału, wyceny), powierzchni nieruchomości, jej ceny oraz liczby mieszkańców w danej wspólnocie mieszkaniowej.

§ 3. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 987/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu przyległych nieruchomości gruntowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/03/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Tosiek, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/04/05 11:06:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/04/05 11:06:03 nowa pozycja