Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 142/07 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok

Data podpisania: 2007/03/23

Data wejścia w życie: 2007/01/01


ZARZĄDZENIE NR 142/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2007 r.


w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok 
 

         Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), zarządzam, co następuje:

    §1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.
1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do miesięcy i dysponentów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku ustalam w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem nr 2. 

    §2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1
w układzie narastającym."

§3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§4.Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 694/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok (zm. Zarządzeniem Nr 46/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2007 r., Zarządzeniem Nr 96/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2007 r.)."

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.


                                                                                                                                                                    Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                        Piotr Krzystek     

    
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/04/03, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/04/03 09:34:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 09:34:08 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 09:30:30 nowa pozycja