Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 141/07 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok

Data podpisania: 2007/03/23

Data wejścia w życie: 2007/01/01


ZARZĄDZENIE NR 141/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2007 r.



w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok 



        Na podstawie art 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832) zarządzam, co następuje: 

    § 1. Ustala się plan finansowy na 2007 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

    § 2. Ustala się plan finansowy na 2007 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

    § 3. Ustala się plan finansowy na 2007 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel ustaloną przez Prezesa Krajowego Biura Wyborczego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 


    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku. 


                                                                                                                                                            Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                Piotr Krzystek 

    


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/04/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/04/03 08:15:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 08:15:25 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 15:29:48 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 14:25:23 nowa pozycja