Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 315/07 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/06/11

Data wejścia w życie: 2007/06/11


 

ZARZĄDZENIE NR 315/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 czerwca 2007r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

   Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 23712 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221 poz. 1615 oraz z 2007r. Nr 64 poz. 426), zarządzam, co następuje:


   § 1. Powołuję stałą Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zwaną dalej „komisją", w następującym składzie:
1) Przewodniczący - Jacek Cieślak – przedstawiciel pracodawcy - Wydziału Obsługi Urzędu,
2) Wiceprzewodniczący - Wojciech Duklanowski – przedstawiciel pracowników - Społeczny Inspektor Pracy,
3) Członek - Janina Wiącek - Polańska – przedstawiciel pracodawcy - lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną,
4) Członek - Marek Hanko – przedstawiciel pracodawcy - pracownik służby bhp,
5) Członek - Roman Kieruczenko – przedstawiciel pracowników - Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Urzędu Miasta Szczecin,
6) Członek - Marcin Balbuza – przedstawiciel pracowników - Przewodniczący OPZZ  „Konfederacja Pracy" Pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

   § 2. Zadania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy:
1) Dokonywanie przeglądów warunków pracy,
2) Dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) Opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym,
4) Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
5) Współdziałanie z pracodawcą w realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.

   § 3. 1. Komisja zwołuje posiedzenie nie rzadziej niż raz na kwartał.
   2. Posiedzenia odbywają się w godzinach pracy Urzędu.
   3. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu komisji pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia.
   4. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 3 komisja może korzystać z ekspertyz lub opinii biegłych i specjalistów nie zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin - w przypadkach oraz na warunkach uzgodnionych z pracodawcą.

   § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 91/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2007/06/18, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/06/18 12:06:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/06/18 12:06:17 nowa pozycja