Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 378/07 w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

Data podpisania: 2007/07/09

Data wejścia w życie: 2007/07/09


ZARZĄDZENIE NR 378/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 lipca 2007 r.

w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) zarządzam, co następuje :

   § 1. Obsługę sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta zapewnia Wydział Organizacyjny.

   § 2. W przypadku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu, ustala się następujące zastępstwa :

1) sekretariat Prezydenta Miasta zastępstwo zapewnia Biuro Prezydenta Miasta lub Biuro Promocji i Informacji,

2) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. spraw społecznych, kultury oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli – zastępstwo zapewnia Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Sportu i Turystyki lub Wydział Kultury,

3) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych – zastępstwo zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

4) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego oraz ochrony konserwatorskiej zabytków – zastępstwo zapewnia Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych lub Wydział Inwestycji Miejskich.

5) sekretariat Sekretarza Miasta – zastępstwo zapewnia Wydział Organizacyjny lub Biuro Obsługi Interesantów. 

   § 3. Obsługę sekretariatu Skarbnika Miasta zapewnia Biuro Budżetu – zastępstwo zapewnia Wydział Księgowości lub Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji.

   § 4. 1. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego koordynuje oraz kontroluje prawidłowość zastępstw w sekretariatach Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 Dyrektor Wydziału Organizacyjnego powiadamia właściwych dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu o obowiązku zapewnienia zastępstw w sekretariatach.

   § 5. 1. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur, o których mowa w § 2 pkt 1 – 4 obowiązani są przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego imienny wykaz osób (po dwie osoby z każdej jednostki organizacyjnej), które będą pełniły zastępstwa w sekretariatach Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 podlegają bieżącej aktualizacji.

   § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w zarządzeniu.

   § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 362/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta (zm. Zarządzenie Nr 325/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 24 czerwca 2005 r.).

   § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/07/09, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/07/11 11:20:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/07/11 11:20:05 nowa pozycja