Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 560/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/10/30

Data wejścia w życie: 2007/10/30


ZARZĄDZENIE NR 560/07

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 października 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.


  Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz 791,Nr 140 poz.984) zarządzam, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                                                  2 014 171 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  § 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                                                 797 415 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  § 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                            Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/11/23 10:52:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/11/23 10:52:07 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/11/20 12:45:51 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/11/20 12:41:31 nowa pozycja