Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 188/07 zmieniające Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/04/23

Data wejścia w życie: 2007/04/23ZARZĄDZENIE NR 188/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; zm. Nr 118, poz. 561; Nr 139, poz.647; Nr 147, poz. 686; z 1997 r. Nr 82, poz. 518; Nr 121, poz.770; z 1998 r. Nr 75, poz. 486; Nr 113, poz.717; z 2002 r. Nr 135, poz.1146; z 2003 r. Nr 213, poz. 2081; z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854; zm. Nr 100, poz. 1080; Nr 128, poz. 1405; z 2002 r. Nr 135, poz. 1146; Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 240, poz.2407) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 24/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 
    „ 4. Wszystkie świadczenia opiniowane są przez Komisję Socjalną, którą stanowią przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Urzędzie Miasta Szczecin. W skład Komisji wchodzi po trzech przedstawicieli każdego ze Związków.”

2) w § 8 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
    „ 7) Zajęcia sportowe organizowane przez uprawnioną osobę we własnym zakresie.”

3) w § 15 ust.1 pkt 1 lit.c otrzymuje brzmienie: 
    „ c) wypłata ekwiwalentu na wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, otrzymuje osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu urlopu. Podstawą wypłaty jest potwierdzenie na wniosku pobytu na urlopie wypoczynkowym przez co najmniej 14 dni kalendarzowych, w tym co najmniej 10 dni urlopu wypoczynkowego. Osoby nie spełniające tych wymogów, wniosek o wypłatę będą miały rozpatrzone negatywnie. Osoby samotnie mieszkające zobowiązane są do złożenia oświadczenia o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego.
Wysokość wypłacanego ekwiwalentu naliczana jest według stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 6 do regulaminu ZFŚS w Urzędzie Miasta Szczecin i niżej wymienionych wskaźników:
- pracownik -100% określonych stawek za 1 dzień pobytu, nie więcej niż za 14 dni,
- współmałżonek : 
    • 30% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi, w przypadku statusu bezrobotnego (po załączeniu do wniosku zaświadczenia) 
    • 20% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi, (współmałżonkowie pracujący)
- dzieci : 
    • do ukończenia 3 roku życia (wg daty dniowej) - 25% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi 
    • powyżej 3 lat, do ukończenia 7 roku życia (wg daty dniowej) – 50% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi 
    • powyżej 7 lat do ukończenia 25 lat (wg daty dniowej) – 70% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi 
    Osoby, które otrzymały dopłatę do wypoczynku zorganizowanego o którym mowa w § 8 pkt 1-3 nie mogą otrzymać ekwiwalentu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie o którym mowa w § 8 pkt 4 i odwrotnie.

4) w § 15 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
    „ 2) w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej – zgodnie z tabelami dopłat stanowiącymi załącznik Nr 6 do regulaminu, a w zakresie zajęć sportowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do regulaminu.
a) dopłaty do biletów wstępu do teatrów, oper, na występy estradowe, w wysokości zróżnicowanej określone w tabeli dopłat. Osoba uprawniona może zakupić jednorazowo dwa bilety nie więcej jednak niż 8 biletów ulgowych w ciągu roku,
b) dopłaty do krajowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w wysokości proporcjonalnej do dochodu i tabela odpłatności stanowiącej załącznik do regulaminu,
c) dopłaty do jednodniowych organizowanych przez Urząd Miasta wycieczek rekreacyjnych (grzybobranie, festyny, majówki) nie częściej niż 2 razy w roku dla jednego uprawnionego w wysokości 40% kosztu wycieczki,
d) dopłaty do zajęć sportowych (basen, areobic, siłownia) zorganizowane we własnym zakresie przez pracownika po złożeniu wniosku o dofinansowanie zajęć sportowych stanowiący załącznik Nr 3 do regulaminu wraz z fakturą lub rachunkiem. Dofinansowanie przysługuje tylko pracownikowi nie częściej niż 2 razy w ciągu roku za korzystanie z zajęć sportowych przez okres nie krótszy niż 3 kolejne następujące po sobie miesiące.

5) W § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
    „ 1. Podstawę przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi umowa której wzór określa załącznik Nr 11 do „regulaminu” ZFŚS zawarta z osobą uprawnioną, w której określa się wysokość i charakter pomocy, warunki jej udzielenia, okres spłaty, ilość i wysokość rat, rodzaj zabezpieczenia spłaty.” 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 24/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2007/05/10, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/05/10 12:04:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/05/10 12:04:58 nowa pozycja