Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 562/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/10/31

Data wejścia w życie: 2007/10/31


ZARZĄDZENIE NR 562/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 października 2007 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin. 

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


   § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) wprowadza się zmiany :

1) w § 11 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany :
a) uchyla się pkt 6,
b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu :
   „7) Biuro ds. Morskich - BM”,

2) § 50 otrzymuje brzmienie :
   „§ 50. Do zadań Biura ds. Morskich należy :
1) organizacja imprez o charakterze morskim,
2) prowadzenie działań zmierzających do organizacji regat The Tall Ships’ Races 2013 w Szczecinie oraz współpraca z organizacjami morskimi i żeglarskimi,
3) współudział w realizacji programu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”,
4) przygotowanie i realizacja programu Międzynarodowe Centrum Edukacji Morskiej,
5) prowadzenie spraw związanych z przedsięwzięciem „Żaglowiec dla Szczecina”,
6) koordynowanie spraw związanych z nabrzeżami”.

   § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) nie ulegają zmianie.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 lit.a, który traci moc z dniem 1 grudnia 2007 r.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/10/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/12/10 13:38:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/12/10 13:38:37 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/10/31 10:19:40 nowa pozycja