Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 45/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

Data podpisania: 2007/01/31

Data wejścia w życie: 2007/02/08


ZARZĄDZENIE Nr 45/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

    Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. r 261, poz. poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601) oraz § 4 Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 18, poz. 342, Nr 90, poz. 1777, z 2005 r. Nr 71, poz. 1531, z 2006 r. Nr 12, poz. 250, Nr 14, poz. 264, Nr 64, poz. 1170 i Nr 106, poz. 2005) zarządzam, co następuje: 

    § 1. W Zarządzeniu Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (zm.: Zarządzenie Nr 241/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2004 r i Zarządzenie Nr 145/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu ujednolicenia postępowania przy realizacji poszczególnych trybów, wprowadza się dokumentację, która stanowi Załączniki: Nr 3 – Nr 8”,

2) w Załączniku Nr 1 „Tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców”
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. uzupełnia wniosek o informację, czy prowadzone jest przez Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych postępowanie zmierzające do rozwiązania umowy najmu. Czynność, o której mowa wyżej jest wykonywana w oparciu o obowiązujące w tym zakresie Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miejskiego Szczecin.”

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14. po dokonaniu odbioru operatu określającego wartość rynkową lokalu:
a) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych sporządza projekt Oświadczenia Woli Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży danego lokalu mieszkalnego, gdzie podstawę do określenia zasad jego sprzedaży stanowią dane zawarte w operacie szacunkowym określającym wartość lokalu,
b) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych składa zamówienie do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienia i sprzedaży danego lokalu.”

3) w Załączniku Nr 2 „Tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali użytkowych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców”:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12. po dokonaniu odbioru operatu określającego wartość rynkową lokalu:
a) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych sporządza projekt Oświadczenia Woli Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży danego lokalu użytkowego, gdzie podstawę do określenia zasad jego sprzedaży stanowią dane zawarte w operacie szacunkowym określającym wartość lokalu, z uwzględnieniem informacji o ewentualnym wpisie nieruchomości do rejestru zabytków i wysokości bonifikaty udzielanej z tego tytułu,
b) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych składa zamówienie do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienia i sprzedaży danego lokalu.”
b) uchyla się pkt 13 - 15

4) Załącznik Nr 5 „ Informacje dotyczące lokalu, o którego nabycie wnioskuje najemca oraz o budynku, w którym usytuowany jest dany lokal.” otrzymuje brzmienie jak
w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5) Załącznik Nr 6 „Oświadczenie” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6) Uchyla się Załącznik Nr 9. 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina
z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (zm.: Zarządzenie Nr 241/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2004 r i Zarządzenie Nr 145/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2005 r.) nie ulegają zmianie. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/02/08, odpowiedzialny/a: Krystyna Dutka, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/02/08 12:22:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/02/08 12:22:40 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/02/08 12:22:05 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/02/08 12:14:02 nowa pozycja