Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 2/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecina

Data podpisania: 2007/01/02

Data wejścia w życie: 2007/02/09ZARZĄDZENIE NR 2/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecina.

        Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 86 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493; 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie miasta Szczecina, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek opiekuńczo–wychowawczych w Szczecinie, określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia. Oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 145/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 2/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2007 r.

 

L.p.
Nazwa placówki
Adres
Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w zł. w 2007 r.
1.
Dom Dziecka Nr 1
ul. Broniewskiego 16
71-460 Szczecin
2 901,00
2.
Dom Dziecka Nr 2
ul. Walecznych 23
70-774 Szczecin
2 866,00
3.
Pogotowie Opiekuńcze
ul. Łabędzia 4
71-453 Szczecin
2 561,00
4.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
ul. Mączna 16,
70-780 Szczecin
1 741,00
5.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
ul. Bolesława Śmiałego 19/4
70-347 Szczecin
1 291,00
6.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
ul. Różowa 8/2
70-781 Szczecin
1 557,00
7.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
Al. Wojska Polskiego 95
 70-481 Szczecin
2 148,00
8.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5
ul. Św. Wojciecha 1/6
70-410 Szczecin
1 741,00
9.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 6
ul. Jana Papugi 10
71-086 Szczecin
2 126,00
10.
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin
2 038,00

 

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2007/01/12, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/12 10:51:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:51:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:48:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:45:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:43:15 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:26:00 modyfikacja wartości
Violetta Kawecka 2007/01/12 09:32:38 nowa pozycja