Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 219/07 w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia szkolne

Data podpisania: 2007/04/27

Data wejścia w życie: 2007/04/27


 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr  219/07
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  27 kwietnia  2007 r.
 
w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia szkolne.
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/266/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne, zarządzam, co następuje:
 
      § 1 1.Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin będzie przyznawana uczniom szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia szkolne w danym roku szkolnym.
        2. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin będzie przyznawana raz w roku na zakończenie roku szkolnego i wypłacana jednorazowo.
        3. Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin składa dyrektor szkoły, której uczniem jest kandydat do nagrody, na podstawie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną. Wniosek podpisuje dyrektor szkoły i Przewodniczący Rady Rodziców lub Rady Szkoły.
        4. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
        5. Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin przyznaje Komisja powołana przez Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, działająca zgodnie z Regulaminem Komisji Nagród, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału właściwego ds. oświaty.
 
      § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 161/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne.
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/05/24, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Wioleta Zmorzyńska, dnia: 2007/05/24 13:35:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Zmorzyńska 2007/05/24 13:35:27 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2007/05/24 13:33:15 nowa pozycja