Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 525/07 w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie

Data podpisania: 2007/10/15

Data wejścia w życie: 2007/10/15


ZARZĄDZENIE NR 525/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 października 2007r.

w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

        Na podstawie art. 17 ust. , 7 , ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241 , poz. 2416 , zm. Nr 277, poz. 2742 z 2003r, Nr 180 , poz. 1496 z 2006r, Nr 104 , poz. 708 , Nr 104 , poz. 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 107, poz. 732), § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. ( Dz. U. Nr 96 , poz. 850 ) oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZK.III.G-2211-84/07 z dnia 26.09.2007r. w sprawie eksploatacji budowli ochronnych - zarządzam co następuje :


    § 1. 1.W czasie pokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin budowle ochronne mogą być wynajmowane lub użyczane na cele inne niż obronne w myśl zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .
    2. Wzór umowy najmu określa załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .
    3. Wzór umowy użyczenia określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

    § 2. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ,Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” spółka z o.o. , Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. uprawnione są do zawierania umów najmu lub użyczenia budowli ochronnych będących w administrowaniu tych podmiotów .

    § 3. Umowy najmu lub użyczenia zawiera się na wniosek zainteresowanego za zgodą Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

    § 4. Środki uzyskane z najmu budowli ochronnych mogą być przeznaczane wyłącznie na remonty oraz zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budowli ochronnych będących w administrowaniu podmiotów o których mowa w § 2 .

    § 5. Podmioty o których mowa w § 2 zobowiązane są co kwartał do odprowadzania 15% uzyskanej kwoty z najmu budowli ochronnych na konto : Gmina Miasto Szczecin – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Bank PEKAO S.A.II Oddział  Szczecin 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290 .

      § 6. Środki o których mowa w § 5 przeznacza się na dofinansowanie remontów komunalnych budowli ochronnych nie będących w administrowaniu podmiotów
wymienionych w § 2 .

    § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 127/03 Prezydenta Miasta-Szefa Obrony Cywilnej Szczecina z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie : zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych ta terenie Gminy Miasto Szczecin .

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2007/10/15, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/12/30 15:19:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/12/30 15:19:05 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 10:26:37 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 10:19:40 nowa pozycja