Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 548/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu.

Data podpisania: 2007/10/24

Data wejścia w życie: 2007/10/24


ZARZĄDZENIE Nr 548/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 października 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu.

        Na podstawie § 20 ust. l. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w związku z art. 92 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz.1055) oraz w związku z art. 28 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027, zm. z 2006 r. Nr 170 poz.1217, z 2007 r. Nr 21 poz. 125), zarządzam co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu ( zm. Zarządzenie Nr 387/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 września 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 255/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2005 r. ) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Powołuje się Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zwany dalej Zespołem w składzie:

1) Andrzej Myłka –   Przewodniczący Zespołu –    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2) Andrzej Loch –   Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
3) Dorota Dobrowolska –   Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
4) Mariola Frąckowiak-Mosiężny –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
5) Elżbieta Głowacka –   Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
6) Mirosława Golińska –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
7) Halina Klocek-Kowalska –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
8) Ewa Rzymska-Satkiewicz –    Członek –   Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
9) Lucyna Wolińska –   Członek –   Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
10) Mariusz Czarnojć –   Członek –   Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
11) Katarzyna Krauze –    Członek –   Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
12) Rafał Szala –    Członek –   Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu – Andrzeja Myłki funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Geodeta Miasta Wojciech Wnuk.”

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu ( zm. Zarządzenie Nr 387/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 września 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 255/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
20 maja 2005 r. ) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2007/11/14, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/14 14:50:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/14 14:50:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/14 14:30:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/14 14:02:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/14 13:28:36 nowa pozycja