Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 451/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/08/30

Data wejścia w życie: 2007/08/30


ZARZĄDZENIE NR 451/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 sierpnia 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.


   Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170, poz 1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz 792, Nr 140, poz.984) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                             1 292 970 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                          874 338 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                            wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                             Tomasz Jarmoliński

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/09/03, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:59:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:59:43 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/09/03 15:12:22 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/09/03 15:11:44 nowa pozycja