Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 25/07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/01/18

Data wejścia w życie: 2007/01/18


ZARZĄDZENIE NR 25/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 732/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 2 skreśla się wyrazy: „z wyłączeniem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta”.

§ 2. W Regulaminie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 732/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin, wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy: „z wyłączeniem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta”.

§ 3. Pozostałe postanowienia zarządzenia 732/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/01/19, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2007/01/19 08:37:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2007/01/19 08:37:33 nowa pozycja