Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 1/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina

Data podpisania: 2007/01/02

Data wejścia w życie: 2007/02/09ZARZĄDZENIE NR 1/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina.

        Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 175 poz. 1462; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493; z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina w następujących wysokościach:
1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Szczecinie, ul. Krucza 17                                             -         2.329,58 zł.
2) Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
w Szczecinie, ul. Romera 21/29                                      -         2.056,44 zł.
3) Dom Pomocy Społecznej
w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6                                -         2.586,42 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 144/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 893 z dnia 7 kwietnia 2006 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2007/01/12, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/12 10:35:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:35:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:34:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/12 10:33:13 modyfikacja wartości
Violetta Kawecka 2007/01/12 09:25:49 nowa pozycja