Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 140/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2007 rok.

Data podpisania: 2007/04/02

Data wejścia w życie: 2007/01/01


ZARZĄDZENIE Nr 140/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2007 roku


w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2007 rok. 


        Na podstawie art.186 ust.1pkt.1ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz 1832) zarządzam, co następuje: 


    § 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 


    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 

    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 18/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2007 rok, (zm. Zarządzenie Nr 95/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia o uszczegółowieniu projektu budżetu Miasta na 2007 rok). 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku.

 


                                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                    Piotr Krzystek 
    

            
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/04/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/04/03 08:59:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 08:59:00 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 08:58:20 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/03 08:15:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:48:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:11:09 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:10:24 nowa pozycja