Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 55/07 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/02/09

Data wejścia w życie: 2007/02/09


ZARZĄDZENIE NR 55/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 lutego 2007 r.

zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin. 


        Na podstawie § 57 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje :


   § 1. W „Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin” stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 586/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 6 ust. 9 uchyla się pkt 6,

2) w § 14 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„1) aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”.

   § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 586/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2006 r.) nie ulegają zmianie.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/02/09, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/02/19 15:03:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/02/19 15:03:01 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/02/09 11:56:30 nowa pozycja