Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 26/07 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/01/19

Data wejścia w życie: 2007/01/19


ZARZĄDZENIE NR 26/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin. 

    Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :

   § 1.
W Zarządzeniu Nr 3/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie :

„7) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta”.

   § 2. W Szczegółowym zakresie zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 3/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany :

1) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

„3) inżynieria i organizacja ruchu drogowego :
a) zarządzanie ruchem na drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,
b) zarządzanie drogami publicznymi z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,
c) strefa płatnego parkowania”,

2) w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie :

„7) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta”.

   § 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 3/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/01/19, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/26 15:30:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/26 15:30:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/26 14:36:22 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/26 14:34:52 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/01/19 12:18:29 nowa pozycja