Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 534/07 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Data podpisania: 2007/10/18

Data wejścia w życie: 2007/10/18


ZARZĄDZENIE NR 534/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 października 2007r.

w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

        Na podstawie § 27 Uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 58, poz. 1047, Nr 101, poz. 1710, z 2004r. Nr 5, poz. 78, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, z 2006r. Nr 14, poz. 266, Nr 87, poz. 1591, Nr 108, poz. 2081, Nr 97 poz. 1838, z 2007r. Nr 70, poz. 1118 ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 101, poz. 1710, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 5, poz. 78, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 99 ustawy z dnia 20 września 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

1. Marta Giezek,

2. Teresa Góra,

3. Elżbieta Krawczak,

4. Jadwiga Krzysztofiak,

5. Edmund Kulesza,

6. Elżbieta Matyjasik,

7. Katarzyna Molęda,

8. Teresa Osik,

9. Łucja Plaugo,

10. Stanisław Baryluk,

11. Anna Znaniec,

12. Agnieszka Trojanowska.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.”

    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 130/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Zarządzenie Nr 81/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/11/15, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/15 10:39:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/15 10:39:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/15 08:23:05 nowa pozycja