Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 30/07 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam .

Data podpisania: 2007/01/19

Data wejścia w życie: 2007/01/01


ZARZĄDZENIE NR 30/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam .

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz § 9 ust. 2 Zarządzenia Nr 617/ 05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość opłat za dzierżawę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa w celu umieszczenia reklam w 2007r. na dotychczasowym poziomie.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta, przeciwdziałania bezrobociu, gospodarowania mieniem i ładu budowlanego.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r.

udostępnił: Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, wytworzono: 2007/01/23, odpowiedzialny/a: Roman Walaszkowski, wprowadził/a: Maria Fiszer, dnia: 2007/01/23 14:20:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maria Fiszer 2007/01/23 14:20:08 modyfikacja wartości
Maria Fiszer 2007/01/23 14:15:34 nowa pozycja