Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 81/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzu

Data podpisania: 2007/02/26

Data wejścia w życie: 2007/02/26


ZARZĄDZENIE NR 81/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 lutego 2007 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 

        Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 149, poz. 1078, Nr 104, poz. 711, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 362/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wykaz dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą „zastrzeżone” otrzymuje brzmienie jak z Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą „poufne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 362/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2007/03/06, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/11/24 10:05:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/11/24 10:05:07 modyfikacja wartości
Urszula Sygit 2007/03/06 12:09:39 modyfikacja wartości
Urszula Sygit 2007/03/06 11:53:49 nowa pozycja