Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 385/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych.

Data podpisania: 2007/07/11

Data wejścia w życie: 2007/07/11


ZARZĄDZENIE NR 385/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 lipca 2007 r.
 
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych.
 
            Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego   załącznik do Zarządzenia Nr   217/07   Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin,(zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007), zarządzam, co następuje :
 
§ 1. W Zarządzeniu 486/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2006 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych wprowadza się następujące zmiany:
 
1)       § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. W celu usprawnienia procesu związanego z wydawaniem opinii plastycznych w sprawie; budynków, obiektów budowlanych, budowli, tymczasowych obiektów budowlanych i nośników reklam na nich umieszczanych lub wolnostojących nośników   reklam, zlokalizowanych na terenie Miasta Szczecin, powołuję Zespół zadaniowy w składzie:
 
 
Przewodniczący:
 
1) Małgorzata Szymska                           - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i
                                                                Funduszy Pomocowych
Członkowie:
 
2) Andrzej Loch                                      - p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
3) Anna Sokołowska                                - Kierownik Zespołu Urbanistycznego Zachód w  
                                                                Biurze Planowania Przestrzennego Miasta
4) Ilona Łabno                                          - Kierownik Zespołu Urbanistycznego Północ w
                                                                Biurze Planowania Przestrzennego Miasta
5) Anna Porożyńska – Dołgoszyja             - Kierownik Zespołu Urbanistycznego Prawobrzeże o w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta
      6) Elwira Wolender                                   - Główny Specjalista w Zespole Miejskiego
                                                                      Konserwatora Zabytków w Wydziale Urbanistyki
                                                                i Administracji Budowlanej 
7) Rafał Waszczuk                        - Inspektor w Zespole Miejskiego Konserwatora         
                                                                Zabytkóww Wydziale Urbanistyki i
                                                                Administracji Budowlanej 
8) Stefan Karbownik                               - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju
                                                                 Miasta i Funduszy Pomocowych”
 
       2) § 2 otrzymuje brzmienie:
 
§ 2. Zadaniem zespołu jest udział poszczególnych jego członków w przygotowywaniu przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych opinii plastycznych wydawanych w sprawach problemowych i ważnych dla miasta oraz, w przypadkach koniecznych, pomoc w opiniowaniu wniosków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami U.M. w sprawie nośników reklam, a także wniosków Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie ogródków gastronomicznych”.
 
 
       3) § 4 otrzymuje brzmienie:
 
§ 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracom zespołu przewodniczy główny specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych pan Stefan Karbownik”.
 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 486/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia   7 września 2006 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych nie ulegają zmianie.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: WRMiFP, wytworzono: 2008/02/15, odpowiedzialny/a: Zbigniew Stasiów, wprowadził/a: Andrzej Waś, dnia: 2008/02/15 13:49:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Waś 2008/02/15 13:49:55 nowa pozycja