Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 605/07 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy.

Data podpisania: 2007/11/29

Data wejścia w życie: 2007/11/29


ZARZĄDZENIE NR 605/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 152, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:§ 1. Ustalam rozkład czasu pracy w dniach 24 i 31 grudnia 2007 r. (poniedziałki) od godz. 7.30 do godz. 15.30.

§ 2. 1.Ustalam rozkład czasu pracy w dniach 27 i 28 grudnia 2007 r. (czwartek i piątek) od godz. 9.00 do godz. 17.00, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracownicy, którzy mają w roku bieżącym indywidualnie ustalony przez Sekretarza Miasta rozkład czasu pracy, wykonują pracę w dniach wymienionych w ust. 1, zgodnie z tym rozkładem.

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów (kierowników biur) oraz kierownika Filii Urzędu do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuję p.o. Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/30, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2007/11/30 09:02:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2007/11/30 09:02:20 nowa pozycja