Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 601/07 w sprawie powołania Komisji do ustalenia dzierżawców gruntów komunalnych przeznaczonych na przedświateczna sprzedaż choinek

Data podpisania: 2007/11/27

Data wejścia w życie: 2007/11/27


ZARZĄDZENIE NR 601/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie powołania Komisji do ustalenia dzierżawców gruntów komunalnych przeznaczonych na przedświąteczną sprzedaż choinek.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Do rozpatrzenia w dniu 6 grudnia 2007 r. ofert na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem na przedświąteczną sprzedaż choinek powołuję Komisję
w składzie:
1) Przewodnicząca – Mirosława Niewęgłowska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2) Członek - Magdalena Nowaczewska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
3) Członek - Karina Mikulska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
4) Członek - Alicja Prociak - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, funkcję tę powierzam Pani Magdalenie Nowaczewskiej.
§ 2. Zadaniem Komisji będzie wybór dzierżawców terenów, na których prowadzona będzie przedświąteczna sprzedaż choinek.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/02/08, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Sylwia Kalwaryjska, dnia: 2008/02/08 11:37:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Kalwaryjska 2008/02/08 11:37:38 nowa pozycja