Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 469/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2007/09/04

Data wejścia w życie: 2007/09/04


 

ZARZĄDZENIE NR 469/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 września 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

        Na podstawie § 7 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie :

Przewodniczący :
1)  Daniel Wacinkiewicz – p.o. Dyrektor Biura Prezydenta Miasta,

Członkowie :
2) Eulalia Fronczak-Raś – Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty,

3) Alicja Grochecka – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

4) Joanna Sontowska – Podinspektor w Biurze ds. Zamówień Publicznych,

Sekretarz :
5) Elżbieta Bendykowska – Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta.


    § 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1, jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Miasta Szczecina oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin”.


    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2007/09/06, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/09/12 09:51:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/09/12 09:51:46 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/06 10:37:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/06 10:30:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/06 09:42:14 nowa pozycja