Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 156/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji ...

Data podpisania: 2007/04/02

Data wejścia w życie: 2007/04/02


ZARZĄDZENIE Nr 156/07
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zasadach wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta (zm. Zarządzenie 33/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2007 r.) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w Urzędzie Miasta powołuje w formie zarządzenia Prezydent Miasta lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy - kierownicy tych jednostek.”

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Prezydent Miasta lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy - kierownicy tych jednostek z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej mogą powołać biegłego.”

3) ust.7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w uzasadnionych przypadkach, gdy komisja nie może działać w pełnym składzie Prezydent Miasta lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta zmienia zarządzeniem skład komisji na wniosek przewodniczącego komisji lub z własnej inicjatywy.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta (zm. Zarządzenie Nr 33/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2007 r.) nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2007/04/03, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/01/06 14:20:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/01/06 14:20:11 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2007/04/06 09:09:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/04/03 12:55:07 nowa pozycja