Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 85/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/02/27

Data wejścia w życie: 2007/03/01


ZARZĄDZENIE NR 85/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 lutego 2007 r.


zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin. 


        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


   § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) wprowadza się zmiany :

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„2) dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników 
                jednostek równorzędnych, to jest : 
                Dyrektora Biura Prezydenta Miasta, Dyrektora Biura Rady Miasta, 
                Dyrektora Biura Obsługi Interesantów, Kierownika Urzędu Stanu 
                Cywilnego, Architekta Miasta, Geodetę Miasta, Dyrektora Biura 
                Budżetu, Dyrektora Biura Promocji i Informacji, Kierownika Filii 
                Urzędu”,

2) w § 11 :
a) w ust. 1 dodaje się pkt 27 w brzmieniu : 
            „27) Biuro Promocji i Informacji                 - BPiI”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

3) § 22 otrzymuje brzmienie :

„§ 22. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy :
1) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
2) organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
3) realizacja programów współpracy międzynarodowej,
4) obsługa kontaktów zagranicznych Miasta,
5) obsługa administracyjno – organizacyjna Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta,
6) prowadzenie spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta Miasta,
7) prowadzenie działań związanych z polityką jakości w Urzędzie,
8) tworzenie Prezydentowi warunków realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, uprawnień z tytułu posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz prowadzenie banku danych,
9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
10) analiza efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek handlowych, w których Miasto posiada udziały i akcje,
11) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Miasta”,

4) w § 25 dodaje się pkt 12 w brzmieniu :

„12) potwierdzanie własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno – rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych”,

5) w § 32 uchyla się pkt 5, 6, 8, 9,

6) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu :

„§ 47a. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy :
1) wypracowywanie i realizacja strategii promowania Miasta,
2) koordynowanie działań promocyjnych Miasta, w tym działań związanych z promocją gospodarczą Miasta,
3) kreowanie wizerunku Szczecina jako Miasta nowoczesnego, otwartego i przyjaznego,
4) polityka informacyjna i komunikacja społeczna”,

7) uchyla się § 49.


   § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) nie ulegają zmianie.


   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/02/27, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/02/28 13:36:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/02/28 13:36:23 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/02/28 11:15:37 nowa pozycja