Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 622/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/12/05

Data wejścia w życie: 2008/01/01


ZARZĄDZENIE NR 622/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2007 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :   § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 2 pkt 2 po słowach „Dyrektora Biura Budżetu” dodaje się słowa w brzmieniu : „ Dyrektora Biura ds. Zamówień Publicznych,”,

2) w § 11 :
a) ust. 1 po pkt 23 dodaje się nowy pkt 24 w brzmieniu :

„24) Biuro ds. Zamówień Publicznych - BZP.”

b) ust. 2 skreśla się pkt 3,

3) po § 44 dodaje się § 441 w brzmieniu :

„§ 441. Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy :
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
2) koordynowanie opracowywanych przez wydziały i biura planów zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
3) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu w postępowaniach odwoławczych,
4) opiniowanie dokumentacji składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w zakresie jaki wynika z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta kierownikom tych jednostek.”.

4) skreśla się § 47.

   § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) nie ulegają zmianie.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/12/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/09 10:37:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/09 10:37:24 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2007/12/06 09:10:46 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2007/12/06 09:09:15 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2007/12/06 08:54:27 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2007/12/06 08:53:22 nowa pozycja