Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Narady prezydenckie w 2021 roku

Narada nr 31 z dnia 29 grudnia 2021

NARADA nr 31 _ 2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 25 stycznia 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Cienistej, stanowiącej działkę nr 70/14 z obrębu ewidencyjnego 3094.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Szczecinie.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka gruntu nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego numer 3083.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Włoskiej, składającej się z działek gruntu nr: 6/24, 6/26 i 6/32 z obrębu ewidencyjnego nr 3096.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022 - 2023.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Warnice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2022 roku.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022- 2023.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku.
wnosi/ prezentuje: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

15. Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład„ Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

16. Projekt uchwały w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75".
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: projekty uchwał zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1. Stanowisko w sprawie skierowania na sesję Rady Miasta Szczecin w dniu 25.01.2022 r. projektu uchwały Rady Miasta Szczecin zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie oraz nadania jej Statutu.
wnosi / prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na wariant 1 uchwały, tj. trzyletnią kadencję Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie. Projekt uchwały zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

Informacje Prezydenta Miasta:

1. Informacja w sprawie Hali Widowiskowo – Sportowej.
wnosi / prezentuje: p. D. Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta

decyzja: informację przyjęto.

2. Informacja w sprawie harmonogramu prac kolegium w 2022 r. wraz z procedurą podejmowania decyzji w ramach narad budżetowych.
wnosi / prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto.

3. Informacja w sprawie sesji Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2022 r.
wnosi / prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: informację przyjęto.
 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2022/01/05, odpowiedzialny/a: Anna Janicka, wprowadził/a: Anna Janicka, dnia: 2022/01/05 10:32:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Janicka 2022/01/05 10:32:49 nowa pozycja