Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 572/21 w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2021/12/08

Data wejścia w życie: 2021/12/08


ZARZĄDZENIE NR 572/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 grudnia 2021 r.


w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641) w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam „Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz otwartości danych w Urzędzie Miasta Szczecin” stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz „Procedurę współpracy między jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Szczecin w sprawie udostępniania danych otwartych” stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 228/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Informacji Publicznej, wytworzono: 2021/12/08, odpowiedzialny/a: Anna Kalina- Dzwonkowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2021/12/08 09:18:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2021/12/08 09:18:02 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2021/12/08 09:17:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2021/12/08 09:11:14 nowa pozycja