Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 295/21 w sprawie Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Data podpisania: 2021/06/08

Data wejścia w życie: 2021/06/08


Zarządzenie Nr 295/21
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 418/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 295/21
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Regulamin przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ustanawia się Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, zwane dalej Nagrodami.

2. Przez pracę naukową rozumie się: rozprawy doktorskie, prace magisterskie, inżynierskie
i licencjackie.

3. Nagroda może zostać przyznana w dziedzinie:

1) nauk ścisłych i przyrodniczych;

2) nauk humanistyczno – społecznych;

3) nauk inżynieryjno – technicznych;

4) nauk medycznych i nauki o zdrowiu.

4. Nagrody ustanawia się w celu promowania innowacyjnych i nowatorskich prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności w celu:

1) uhonorowania najlepszych prac, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Szczecina;

2) promowania nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju Szczecina oraz kreowanie pozytywnego wizerunku działań na rzecz ożywienia regionu szczecińskiego;

3) wykorzystania potencjału młodych i kreatywnych osób w procesie kształtowania polityki rozwoju Szczecina.

5. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Szczecin raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 6, ze środków pochodzących z budżetu Miasta Szczecin.

6. Decyzję o ogłoszeniu naboru zgłoszeń o przyznanie Nagrody w danym roku kalendarzowym podejmuje Prezydent Miasta Szczecin, kierując się możliwościami finansowymi Gminy Miasta Szczecin

7. Prezydent Miasta Szczecin, w drodze Zarządzenia, powołuje Kapitułę Nagród, zwaną dalej „Kapitułą”, określa jej skład oraz wyznacza Przewodniczącego, który kieruje pracami Kapituły.

§ 2. Tryb naboru i wymogi wobec autorów i prac zgłaszanych do Nagród

1. Nagroda może zostać przyznana za pracę naukową obronioną:

1) na uczelni, której siedziba lub filia znajduje się na terenie Szczecina,

2) w roku akademickim, w którym przyznawana jest nagroda lub roku poprzednim,

3) ze stopniem wyższym niż dobry.

2. Pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia, na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac.

3. Prace naukowe przyjmowane będą w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze zgłoszeń o przyznanie Nagrody.

4. Zgłoszenie o przyznanie Nagrody powinno zawierać:

1) kompletną, wypełnioną elektronicznie i podpisaną kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu; karty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane,

2) streszczenie pracy, zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazanie obszaru/ dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji lub rozwoju Szczecina (streszczenie nie powinno przekraczać 10 stron A4),

3) kopię pracy,

4) wykaz publikacji ogłoszonych na podstawie pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi te publikacje, jeżeli były opublikowane,

5) wykaz nagród i wyróżnień, przyznanych za pracę naukową, jeżeli były przyznane,

6) opinię  promotora naukowego/opiekuna naukowego, która powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy naukowej związane ze Strategią Rozwoju Szczecina;

7) w zakresie prac naukowych kierunków architektonicznych:

a) kopię całości części graficznej pracy,

b) kopię całości części opisowej pracy,

c) streszczenie pracy oraz "planszę zbiorczą" pokazującą wybrane elementy graficzne pracy;

8) oświadczenie promotora/opiekuna naukowego oraz autora/autorów pracy naukowej, dotyczące przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu;

9) zgodę uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasto Szczecin zgłoszonej pracy naukowej, w przypadku, gdy od jej obrony minęło mniej niż 6 miesięcy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu;

10) oświadczenie autora/autorów lub innych osób dysponujących autorskimi prawami do pracy naukowej o udzieleniu Gminie Miasto Szczecin nieodpłatnej licencji, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy naukowej w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia całości lub jej fragmentów za pośrednictwem stron internetowych miasta oraz drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Urzędu Miasta Szczecin, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.

5. Zgłoszenia prac naukowych należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres akademicki szczecin@um.szczecin.pl. Zgłoszenia można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w kancelarii Biura Obsługi Interesantów  Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62), wówczas elementy zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 należy przekazać na nośniku elektronicznym (pendrive), z dopiskiem na kopercie ‘Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową’.

6. O zachowaniu termin decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin.

7. Praca naukowa może być zgłoszona tylko w jednym roku konkursowym.

§ 3. Wymogi i kryteria oceny prac zgłoszonych do konkursu

1. Walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy.

2. Preferowanymi wyróżnikami pracy są jej walory aplikacyjne. Decydują o nich wszelkie korzyści, jakie bezpośrednio bądź pośrednio mogą wynikać z efektów ocenianych prac dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, walory naukowe, poznawcze i praktyczno – twórcze. W wypadku efektu pracy, której specyfika nie jest ściśle powiązana z miastem (np. innowacyjny projekt techniczny lub wybitne osiągnięcie naukowe), warunkiem koniecznym do dokonania pozytywnej jej oceny jest wskazanie możliwości realnego zastosowania wyników na pożytek Szczecina lub poza nim, jeśli przyczyni się ona do promowania szczecińskiego środowiska naukowego. Prace kierunków architektonicznych powinny dotyczyć zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

3. Z uwagi na rozpiętość tematyczną oraz różną specyfikę prac naukowych, szczegółowe kryteria oceny zostaną określone przez Kapitułę.

§ 4. Kryteria i tryb przyznawania Nagród

1. Kapituła ocenia prace naukowe zgłoszone do konkursu.

2. W wypadku otrzymania przez Kapitułę informacji, iż zgłoszona lub nagrodzona praca naukowa stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Kapitule przysługuje prawo:

1) odmowy poddania pracy naukowej ocenie;

2) wstrzymania się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy;

3) domagania się zwrotu przyznanej Nagrody, po stwierdzeniu naruszenia obowiązującego prawa.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Rozpatrzenie zgłoszonych prac naukowych nastąpi w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń o przyznanie Nagrody, z możliwością jego przesunięcia przez Prezydenta Miasta Szczecin.

5. Prezydent Miasta Szczecin  może, na wniosek Kapituły Nagród, przyznać wyróżnienia oraz dodatkowe nagrody pieniężne.

6. Wartość nagród pieniężnych wynika z wysokości środków zabezpieczonych na ten cel corocznie w budżecie Miasta i jest ustalana przez Prezydenta Miasta Szczecin, na podstawie rekomendacji Kapituły Nagród.

7. Pozostawia się możliwość przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienie od ich przyznania, decyzję w tym zakresie podejmuje Prezydent Miasta Szczecin lub upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.

8. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

§ 5. Formy Nagrody

1. Autor/autorzy nagrodzonej pracy naukowej otrzymuje potwierdzenie przyznania Nagrody (dyplom/statuetka/ryngraf) oraz  gratyfikację pieniężną.

2. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone autorom nagrodzonych prac naukowych na podstawie przedłożonego oświadczenia zawierającego następujące dane: numer konta bankowego celem wypłaty Nagrody  przelewem bankowym lub numer PESEL celem wypłaty Nagrody w formie  gotówkowej w kasach banku PKO BP oraz zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Kwota Nagrody zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek z tytułu wygranych w konkursach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez autora nagrodzonej pracy naukowej informacji o przyznaniu Nagrody. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w kancelarii Biura Obsługi Interesantów  Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62).

3. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 spowoduje niemożliwość wypłacenia gratyfikacji finansowej.

4. Wybrane prace naukowe zgłoszone do Nagrody, a także ich wyniki, mogą zostać wykorzystane w całości lub w części na warunkach uzgodnionych w drodze odrębnego porozumienia z uczelnią i autorem/autorami pracy naukowej.


 


 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu

Prezydenta Miasta Szczecin

za najlepszą pracę naukową

KARTA ZGŁOSZENIOWA
(kartę należy wypełnić elektronicznie)
Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

I. Informacje wstępne

1. Tytuł pracy: .........................................................................................

2. Data obrony pracy: ..................................................................................................

3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę: ...............................................

4. Wydział i kierunek studiów: ..............................................................................

5. Rodzaj pracy (inżynierska, licencjacka, magisterska, rozprawa doktorska) ………

II. Informacja o autorze (autorach) pracy

1. Imię i nazwisko autora (autorów): .............................................................

2. Adres do korespondencji: ..........................................................................

3. Nr telefonu: ...............................................................................................

4. E-mail: ...................................................................................................

III. Informacja o promotorze pracy/opiekunie naukowym pracy

1. Tytuł naukowy / stopień naukowy, imię i nazwisko: ........................................

2. Nr telefonu, e-mail: .....................................................................................

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą e-mailową informacji związanych ze zgłoszeniem o przyznanie Nagrody.

Szczecin, dnia …….………………….       

…….…………………...........        

czytelny podpis autora (autorów) pracy

Załączniki:

1) …………………………………

2) …………………………………

3) …………………………………..

4) …………………………………                                                                         

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej karcie zgłoszeniowej o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, w celu związanym z przyznaniem Nagrody, zgodnie z art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celu publikacji ich na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

…………………………………………

Data oraz czytelny podpis autora/autorów pracy

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celu publikacji ich na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celu publikacji ich na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

…………………………………………

Data oraz czytelny podpis promotora/opiekuna naukowego pracy


 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu

Prezydenta Miasta  Szczecin

za najlepszą pracę naukową

OŚWIADCZENIE PROMOTORA/OPIEKUNA NAUKOWEGO ORAZ AUTORA/AUTORÓW PRACY NAUKOWEJ/ KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz. U. UE.L.119.1 z dnia 04.05.2016 ze zm.), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 4245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.

3. Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji merytorycznych w sprawach / postępowaniach realizowanych w ramach prowadzonego konkursu.

4. Dane osobowe Pani/Pana (autorów pracy oraz promotora/opiekuna naukowego) będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO w celu przeprowadzenia postępowania związanego z przyznaniem Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową.W przypadku przyznania Nagrody - dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą także przetwarzane  w celu ich umieszczenia na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Minimalny okres przechowywania danych osobowych to 6 lat.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan: −prawo dostępu do danych osobowych, −prawo do sprostowania danych osobowych, −prawo do usunięcia danych, −prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, −prawo do cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, na zasadach określonych w RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu – uczestniczenia w Konkursie. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje niemożnością realizacji celu przetwarzania. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższą klauzulą informacyjną.

Szczecin,dnia…………………................. 

................................………………………

czytelny podpis autora (autorów) pracy  

............................……………………..............

czytelny podpis promotora/opiekuna naukowego


 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu

Prezydenta Miasta Szczecin

za najlepszą pracę naukową

OŚWIADCZENIE WŁADZ UCZELNI

Potwierdzam, że opisana w karcie zgłoszeniowej praca była przedmiotem obrony na uczelni,
z wynikiem pozytywnym w wypadku rozpraw doktorskich / wyższym niż dobry w wypadku prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich.

……………………………………………………………….

Data, pieczęć i  podpis przedstawiciela Władz Uczelni

*W związku z art. 15 a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), wyrażam zgodę na pierwszeństwo opublikowania przez Gminę Miasto Szczecin pracy pt.:  ................................................................................................................................................................................................…………………………………………………..........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………… zgłoszonej do konkursu „Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina za najlepszą pracę naukową”.

*Należy wypełnić, jeśli od chwili obrony pracy nie minął okres 6 miesięcy, a praca nie była dotychczas publikowana przez uczelnię

.………………………………………………………………

Data, pieczęć i  podpis przedstawiciela Władz Uczelni


 

 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Konkursu

Prezydenta Miasta Szczecin

za najlepszą pracę naukową

OŚWIADCZENIA AUTORA / AUTORÓW PRACY

Oświadczam, że informacje podane w zgłoszeniu są prawdziwe. Oświadczam, że jestem autorem/współautorem pracy naukowej pod tytułem:  ………………………………………………………………………………………………………  zgłaszanej do konkursu Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową i przysługują mi do niej pełne prawa autorskie. Załączona praca na nośnikach elektronicznych jest tożsama z wersją przedstawioną do obrony na Uczelni. Oświadczam, iż akceptuję Regulamin Konkursu. Oświadczam, że nie roszczę praw do zwrotu materiałów przekazanych wraz z kartą zgłoszeniową.

1. Z zastrzeżeniem art. 15 a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielam Gminie Miasto Szczecin nieodpłatnie licencji w rozumieniu tej ustawy na korzystanie z nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, analogową.

2) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy,

3) wykonywanie (poprzez wdrażanie rozwiązań), wystawianie/odtwarzanie, nadawanie, remitowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię (w szczególności w Internecie).

2. Sposób korzystania przez Gminę Miasto Szczecin obejmuje jej wykorzystanie w całości lub fragmentach, w tym do produkcji materiałów i utworów promujących Szczecin  tj. np.: foldery, plakaty, albumy, utwory audiowizualne, prezentacje multimedialne itp.).

3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie utworów zależnych na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji w zakresie adaptacji oraz tłumaczeń na inne wersje językowe.

……………………………………………..

Data i czytelny podpis autora / autorów pracy


udostępnił: BPM, wytworzono: 2021/06/14, odpowiedzialny/a: Weronika Woźna-Burdziak, wprowadził/a: Weronika Woźna-Burdziak, dnia: 2021/06/14 12:39:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Weronika Woźna-Burdziak 2021/06/14 12:39:11 nowa pozycja