Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 3/20 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok

Data podpisania: 2020/01/02

Data wejścia w życie: 2020/01/02


Zarządzenie Nr 3/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok:

1) harmonogram dochodów budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) harmonogram wydatków budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa
w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


IV
udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/01/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/01/15 09:30:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/01/15 09:30:59 nowa pozycja