Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 59/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/02/07

Data wejścia w życie: 2020/02/07


ZARZĄDZENIE NR 59/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Biuro Plnowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geograficznej i Kartograficznej w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki niepodlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Straż Miejska w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 7 do zarządzenia.
§ 8. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w zarządzeniu, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


IV
udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2020/02/13, odpowiedzialny/a: Janusz Żyliński, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/02/17 11:45:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/02/17 11:45:33 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/02/13 11:23:13 nowa pozycja