Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 54/20 Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad administrowania majatkiem Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/02/06

Data wejścia w życie: 2020/02/06


                                 ZARZĄDZENIE NR 54/20
                          PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                          z dnia 6 lutego 2020 r.


Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin
Na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), zarządzam co następuje :


§ 1. W zarządzeniu Nr 167/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zasad
administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 496/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r. i Zarządzenie Nr 330/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 :
a) w ust. 1 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:
„b) środków trwałych, środków trwałych o charakterze wyposażenia, wartości
niematerialnych i prawnych w zakresie Rad Osiedlowych oraz budynków i obiektów
inżynierii lądowej i wodnej zarządzanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki
Komunalnej,”,
b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uzgadniania z Wydziałem Księgowości, co najmniej raz w roku, prowadzonej ewidencji
ilościowej, o której mowa w pkt 1.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej do zapewnienia realizacji
zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 w części dotyczącej składników majątkowych,
zarządzanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej.”.
2) w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Wydział Gospodarki Komunalnej - w zakresie składników majątkowych zarządzanych
bezpośrednio przez ten Wydział.”;
3) w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Wydział Gospodarki Komunalnej - w zakresie budynków i obiektów inżynierii lądowej
i wodnej.”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym Dyrektorom i Kierownikom
Wydziałów / Biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                       Prezydent Miasta


                                                       Piotr Krzystek
 


Załączniki:

IV
udostępnił: WKS, wytworzono: 2020/02/06, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Aleksandra Zakrzewska, dnia: 2020/02/25 09:33:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Zakrzewska 2020/02/25 09:33:27 nowa pozycja