Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 13/20 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie"

Data podpisania: 2020/01/13

Data wejścia w życie: 2020/01/13


ZARZĄDZENIE NR 13/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie"


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.) w związku z realizacją projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie", zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół ds. realizacji projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, zwany dalej Zespołem projektowym, w składzie:

Przewodniczący zespołu - Koordynator projektu odpowiedzialny za realizację projektu oraz bieżący monitoring prac zespołu projektowego:
1) Stanisław Horoszko - Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;

Członkowie zespołu:
Specjaliści ds. muzealnych odpowiedzialni za przygotowanie i realizację działań w ramach pedagogiki muzealnej, wirtualne muzeum oraz nadzór nad publikacją popularnonaukową i wystawą interaktywną (eksperymentarium):
2) Wojciech Feliński - Kustosz dyplomowany, Kierownik Działu Edukacji w Muzeum Techniki
i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;
3) Jacek Ogrodniczak -Kustosz w Dziale Edukacji i Komunikacji Społecznej w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;

Specjalista ds. budowlanych odpowiedzialny za nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz współpracę z inspektorami nadzoru, inżynierem kontraktu i nadzorem autorskim:
4) Bogdan Stanuch - Kierownik Działu Technicznego w Muzeum Techniki i Komunikacji -Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;
Specjalista ds. rozliczeń finansowych odpowiedzialny za opracowanie raportów partnera, przygotowanie dokumentów finansowo-księgowych na potrzeby wniosków o płatność oraz bieżące monitorowanie postępu finansowego projektu:
5) Joanna Ostatek - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Szczecin;

Specjaliści ds. realizacji projektu i nadzoru odpowiedzialni za działalność projektową Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie i zadania przewidziane do realizacji przez pracowników muzealnych oraz koordynację trójstronnej współpracy i nadzór jako dysponent środków nad przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. i Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdznia Sztuki w Szczecinie:
6) Jadwiga Kimber - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin;
7) Norbert Wagner - Główny Specjalista w Wydziale Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin.
§ 2. Do zadań Zespołu projektowego należy koordynacja, wdrożenie i realizacja projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie", nr INT152 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego po stronie Gminy Miasto Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastepcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


IV
udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2020/01/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Kultury, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2020/01/28 14:26:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2020/01/28 14:26:19 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/28 14:23:36 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/28 14:22:36 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/28 13:18:23 nowa pozycja